همازوری با انجمن

انجمن خیریه درمانی زرتشتیان تهران، یک انجمن خیریه است و همواره نیازمند یاری و کمک خیراندیشان گرامی در زمینه های مختلف است: فعالیت های پزشکی: کلیه پزشکان،‌ دنداپزشکان، پیراپزشکان و پرستاران همکیش می توانند با پر کردن فرم موجود در صفحه کادر درمان، هموند انجمن شوند و انجمن را در…

Continue Reading