ایرستنام اوروانو یزه میده

با خبر شدیم بانو نسرین مرادیان، هموند پرتلاشمان در هیات مدیره انجمن خیریه درمانی،‌ شوربختانه مادر گرامی همسرشان را از دست دادند.

درگذشت روانشاد پریچهر نجمی را به شما و خانواده ارجمندتان آرامش باد می گوییم.

برای روان تازه درگذشته آمرزش و شادی و برای یازماندگان آرامش و شکیبایی خواستاریم.

انجمن خیریه درمانی زرتشتیان