یاریگران انجمن تیرماه ۱۴۰۰

بشود از کسانی باشیم که هستی را تازه می­سازند. بار دیگر انجمن خیریه درمانی زرتشتیان سپاسگزار تنی چند از همکیشان و یاران نیک اندیشی است که گام در راه یاری رسانی به بیماران با شرایط ویژه گذاشته اند. با تشکر و سپاس بیکران از : خانواده گرامی روانشاد مهندس کیخسرو…

Continue Reading