آشنایی با انجمن

پیرو برگزاری نخستین همایش پزشکان زرتشتی در سال ۸۵ ، به منظور وحدت و هماهنگی جامعه پزشکان زرتشتی ، پیشنهاد تاسیس انجمنی برای پزشکان زرتشتی از سوی دبیر همایش مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. با تلاش های بسیار و پیگیری های بعمل آمده، این هدف در سال ۱۳۸۸ با تاسیس ” انجمن خیریه درمانی زرتشتی ” تحقق یافت.

اهداف انجمن

 انجمن به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی با هدف کمک به تمرکز و هدایت فعالیت های بهداشتی درمانی زرتشتیان و آموزش و ارتقاء سطح بهداشت همکیشان تاسیس شده است و تمامی فعالیت های آن غیرسیاسی، غیر انتفاعی  و به صورت خیریه می باشد.

اعضای انجمن

پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، دامپزشکان و پیراپزشکان و تمامی صاحبان حرف وابسته که توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده اند می توانند هموند انجمن خیریه درمانی زرتشتیان شوند.